લોર્ડ મિન્ટો બીજો (1905-1910).  લોર્ડ મિન્ટો બીજો (1905-1910) :-

- મોર્લ મિન્ટો સુધારા (1909) મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના (1906).