લોર્ડ ચેમ્સફર્ડ ( 1996-1921)19.     લોર્ડ ચેમ્સફર્ડ ( 1996-1921) :-

- મોન્ટેગ્યું ચેમ્સફર્ડ સુધારા (1919), રોલેટ એક્ટ, જલીયાવાલા બાગ, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ સમાપ્ત, ખિલાફત ચળવળ અને અસહકારનું આંદોલન, કેળવણીને લગતું સેડલર કમિશન, ત્રીજો અફઘાન વિગ્રહ.
- સરકારે કલકતા વિશ્વવિદ્યાલયનો અધ્યયન કરીને તૈયાર કરવા ડો.એમ.ઈ. સેલડર વિશ્વવિદ્યાલય આયોગ નીમ્યું.