લોર્ડ કેનિંગ (1856-1858)લોર્ડ કેનિંગ (1856-1858) :-

કંપનીનો છેલ્લો ગવર્નર જનરલ, 1857 ના વિપ્લવ થયો, 1857 માં મુંબઈ, મદ્રાસ અને મુંબઈમાં લંડન વિશ્વવિદ્યાલયને ધોરણ વિશ્વવિદ્યાલયોની સ્થાપના