લોર્ડ એમ્હસ્ટ્ર ( 1823-1828)17.   લોર્ડ એમ્હસ્ટ્ર ( 1823-1828) :-

- હેસ્ટિંગ્સ દ્વારા જીતાયેલા પ્રદેશોમાં કાયદો-વ્યવસ્થા સ્થાપવાની સૂચન સાથે હિંદ આવેલો.
- તેમ છતાય તેના સમયમાં પ્રથમ બ્રહ્યી વિગ્રહ થયો, અને બ્રહ્યી સરદાર મહા બુંદેલા માર્યો ગયો.
- યોદાબુની સંધિ થી અંત, કલકતા નજીક બરાકપુરમાં સિપાઈઓનું બંડ ( 1824),ભરતપુર જીતીને કંપની સરકારમાં જોડી દીધું.