સર જ્હોન મેકફરસન ( ફેબ્રુ. 1785 –સપ્ટે. 1786)8.      સર જ્હોન મેકફરસન ( ફેબ્રુ. 1785 –સપ્ટે. 1786) :-
    
- હેસ્ટિંગ્સ પછી બનેલો બંગાળના ગવર્નર જનરલ,  કંપનીના સેવકોમાં છુટથી ખાનગી વ્યાપારી પ્રવૃતિઓ વધી અને લાંચ રુશવતનું પ્રમાણ વધ્યું તે અધિક ધ્રુણાસ્પદ વ્યક્તિ.