લોર્ડ એલ્ગિન પહેલો ( 1862- 1863)  1. લોર્ડ એલ્ગિન પહેલો ( 1862- 1863) :-

- પંજાબમાં અંબાલાના ઘાટમાં અંગ્રેજસેના અને વહાબીઓ વચ્ચે સંઘર્ષ.