લોર્ડ ઓકલેન્ડ ( 1836- 1842)17.   લોર્ડ ઓકલેન્ડ ( 1836- 1842) :-

- પ્રથમ અફઘાન વિગ્રહ શરુઆત, સનદી સેવામાં એક્ટિંગ નીમણુંકો ની મનાઈ, 1836 મા 11મો ધારો પસાર.
- મદ્રાસ અને મુંબઈમાં મેડીકલ કોલેજની સ્થાપના , દોઆબ પ્રદેશની સિંચાઇ માટે ગંગા નહેર યોજનાને મંજૂરી.