સર ચાર્લ્સ મેકાફ ( 1835-36)17.   સર ચાર્લ્સ મેકાફ ( 1835-36) :-

- વર્તમાનપત્રો પરના અંકુશોની નાબુદી કરી.