લોર્ડ કોર્ન વોલિસ (1805: બીજી વખત ગવર્નર જનરલ)8.      લોર્ડ કોર્ન વોલિસ (1805: બીજી વખત ગવર્નર જનરલ) :-

- 1805 મા બીજી વાર બંગાળના ગવર્નર જનરલ તરીકે હિંદ આવ્યો તેણે બિન હસ્તક્ષેપની નીતિ ઉલટાવી હોલ્કર સાથેની દુશ્મનાવટનો અંત લાવવા અને સિંધિયાને ગ્વાલિયર અને ગોહ્દ આપીને શાંતિ સ્થાપવા તૈયાર.
- રાજપૂત રાજ્યોને અપાયેલી રક્ષણની બાંહેધરી પાછી લેવાનું નક્કી કર્યું, પરંતુ તે પહેલા તેનું 1805 ના ઓક્ટોમ્બરમાં અવસાન.